GDPR

Ochrana osobních údajů

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Neziskový zapsaný spolek SFK Avalon o.s. provádí zpracování osobních údajů hostů hotelu Fantazie (dále hostů), neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy ohledně prodeje a dodání zboží a služeb (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností spolku.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 1. Správcem osobních údajů hostů je zapsaný spolek SFK Avalon o.s., se sídlem Na Skřivánku 1283, 583 01 Chotěboř, identifikační číslo: 26543737 (dále jen „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování hotel Fantazie, Riegrova 6, 583 01 Chotěboř, adresa elektronické pošty info@ffestivaly.cz, telefon +420 724 869 837.
 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Právním základem zpracování osobních údajů hostů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
  1. splnění smlouvy mezi hosty a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
  2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem XY.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi hosty a správcem, včetně doručení zboží a realizace služeb a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
 2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Osobní údaje hostů budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Dalšími příjemci osobních údajů hostů budou jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, pokud je to nezbytně nutné k plnění smlouvy. Dalšími příjemci osobních údajů hostů budou Jiří Janda (IČ: 74754327), programátor našeho internetového řešení a ing. Jana Moravcová (IČ: 74268872) jako účetní Správce.
 2. Příjemci osobních údajů hostů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů mohou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
 3. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje hostů do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 1. Za podmínek stanovených v nařízení mají hosté právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů a dále právo na přenositelnost svých osobních údajů.
 2. Pokud by se host domníval, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, má mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 3. Host nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů hosta je ovšem nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů hosta není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Kontaktní údaje

Jsme k dispozici pro domluvu vašich akcí. Vybudovali jsme pro ně nové sály, zvětšili kapacitu, postupně dále rekonstruujeme a vylepšujeme.

Hotel Fantazie

Riegrova 6
583 01 Chotěboř