Důležité informace

Reklamační a storno podmínky

Tyto Reklamační a storno podmínky upravují vztah mezi zákazníkem, zastupujícím účastníky pobytu či akce organizovanými zákazníkem (dále Zákazník), účastníky tohoto pobytu a provozovatelem hotelu Fantazie, Riegrova 6, 58301 Chotěboř (dále Hotel). Dále mezi hosty individuálních pobytů a provozovatelem Hotelu. Řídí se Občanským a Obchodním zákoníkem.

Prozovatelem Hotelu je neziskový zapsaný spolek SFK Avalon o.s. (dále Provozovatel).

Reklamace

 1. Zákazník má právo nesouhlasit s jemu Provozovatelem oznámenými změnami Všeobecných obchodních podmínek, Reklamačních a storno podmínek, Provozního řádu a rozsahu, kvality a ceny smluvených služeb ze strany Provozovatele. Svůj nesouhlas jakožto reklamaci musí učinit písemně do 14 dnů od informování Provozovatelem o změnách, jinak se má za to, že se změnami souhlasí.
 2. Zákazník je oprávněn na místě pobytu reklamovat jednotlivé služby (kvalitu, množství, čas apod.) poskytované Provozovatelem. Je povinen tak učinit bezodkladně po zjištění závady na službě, aby měl Provozovatel možnost učinit nápravu.
 3. Pokud není náprava na základě reklamace učiněna nebo není možná, a to ani náhradou, a zároveň pokud Zákazník vyžaduje vrácení části zaplacené ceny, zaplacení jemu vzniklé škody a podobně, je povinen reklamaci podat písemně podrobně a závadu na službě dokumentovat.
 4. Pokud mezi Zákazníkem a Provozovatelem nedojde k dohodě o výši finanční částky jako vyrovnání změn podmínek a služeb, prokazatelně neposkytnuté služby nebo služby poskytnuté se závadami v kvalitě, množství, čase apod., může Zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: https://adr.coi.cz
 5. Na reklamace podané dodatečně, jejichž oprávněnost nelze zpětně ověřit, nebude brán zřetel.
 6. Na reklamace související s nedodržováním Všeobecných obchodních podmínek a Provozního řádu ze strany Zákazníka či účastníků jeho akcí nebude brán zřetel.

Storno

 1. Storno podmínky se vztahují na úplné či částečné zrušení rezervace ubytovacích, stravovacích a ostatních služeb ze strany Zákazníka nebo Provozovatele.
 2. Zákazník má právo kdykoliv od uzavřené Smlouvy odstoupit. Toto odstoupení ze strany Zákazníka (dále jen Storno) musí být provedeno písemnou formou a prokazatelně doručeno Provozovateli.
 3. Zákazník má právo kdykoliv změnit počet účastníků akce a rozsah smluvených služeb a je povinen o změnách bezodkladně informovat Provozovatele. Provozovatel má na základě toho právo změnit cenu a další parametry pobytu / akce.
 4. Za čas odstoupení od smlouvy nebo čas změn počtu účastníků a rozsahu smluvených služeb se považuje čas, kdy bude oznámení o tomto doručeno Provozovateli.
 5. V případě odstoupení Zákazníka od smlouvy nebo změnu počtu účastníků a rozsahu služeb má Zákazník právo na vrácení (do 14 dní) dosud zaplacených zálohových plateb – všech nebo odpovídajících změně počtu účastníků a rozsahu služeb. Vracené zálohy jsou sníženy o storno poplatek z ceny, stanoveného těmito Reklamačními a storno podmínkami.
 6. Storno poplatky z ceny pobytu / akce nebo z ceny za zrušené účastníky a služby jsou stanoveny takto:
  • 121. den a více před zahájením pobytu / akce je storno poplatek ve výši 0 %.
  • 61. – 120. den před zahájením pobytu / akce je storno poplatek ve výši 20 %.
  • 60. – 31. den před zahájením pobytu / akce je storno poplatek ve výši 50 %.
  • 30. – 8. den před zahájením pobytu / akce je storno poplatek ve výši 80 %.
  • 7. den a až do konce pobytu / akce je storno poplatek ve výši 100 % (tj. zaplacený účastnický poplatek od 7. dne už nelze vrátit).
 7. Storno poplatek se neplatí v případě zrušení pobytu / akce po zásahu vyšší moci. Za vyšší moc se nepovažuje nemoc účastníka pobytu, ale pouze živelné katastrofy, epidemie, zásahy úřadů apod.
 8. Provozovatel má právo kdykoliv od uzavřené Smlouvy odstoupit. Například při změně počtu účastníků a rozsahu služeb ze strany Zákazníka pod hranici rentability, při nesouhlasu Zákazníka se změnou podmínek a cen na základě změny počtu účastníků a rozsahu služeb, při technických a organizačních problémech znemožňujících poskytnutí smluvených služeb a při mimořádných okolnostech. V těchto případech Provozovatel vrací všechny zálohové platby Zákazníkovi do 14 dní od písemného oznámení Zákazníkovi. Zákazník nemá právo na žádné další náhrady.

Kontaktní údaje

Jsme k dispozici pro domluvu vašich akcí. Vybudovali jsme pro ně nové sály, zvětšili kapacitu, postupně dále rekonstruujeme a vylepšujeme.

Hotel Fantazie

Riegrova 6
583 01 Chotěboř