Důležité informace

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvod

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi zákazníkem, zastupujícím účastníky pobytu či akce organizovanými zákazníkem (dále Zákazník), a provozovatelem hotelu Fantazie, Riegrova 6, 58301 Chotěboř (dále Hotel). Dále mezi hosty individuálních pobytů / účastníky jednodenních akcí a provozovatelem Hotelu. Řídí se Občanským a Obchodním zákoníkem.

2. Vznik smluvního vztahu

 1. Smluvní vztah mezi provozovatelem, kterým je neziskový zapsaný spolek SFK Avalon o.s. (dále Provozovatel), a Zákazníkem vzniká na základě:
  • oboustranně podepsané smlouvy o pobytu / akci (dále Smlouva) nebo
  • písemné objednávky zákazníka pobytu / akce a jejího potvrzení Provozovatelem.
 2. Svým podpisem Smlouvy / svojí objednávkou Zákazník potvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami, Reklamačními a storno podmínkami a Provozním řádem Provozovatele, uznává je a zavazuje se je dodržovat a vymáhat jejich dodržování od účastníků pobytu / akce. Zákazník svým podpisem Smlouvy / svojí objednávkou dále potvrzuje, že si je vědom své zodpovědnosti za škody způsobené provozovateli účastníky pobytu / akce a zavazuje se je napravit či uhradit.
 3. Svým podpisem Smlouvy / potvrzením objednávky Provozovatel potvrzuje, že rezervuje smluvené prostory Hotelu ve smluveném termínu pro realizaci pobytu / akce Zákazníka a poskytne Zákazníkovi smluvené služby. Rezervace je nevýhradní, pokud není výslovně smluveno jinak.

3. Cena pobytu / akce a úhrada

 1. Cenou pobytu / akce (dále Cena) se rozumí smluvní cena, kterou Provozovatel stanoví ve Smlouvě či v nabídce přecházející objednávce Zákazníka.
 2. Cena je stanovena pro každého účastníka v plné výši za celý pobyt, bez ohledu na pozdější příjezd nebo dřívější odjezd z jakýchkoliv důvodů.
 3. Zákazník je povinen uhradit Cenu následujícím způsobem, pokud Smlouva nestanoví jinak:
  • Záloha 10% Ceny pro potvrzení rezervace nových zákazníků je splatná na výzvu Provozovatele v případě, že na daný termín získá Provozovatel dalšího potenciálního Zákazníka.
  • Záloha 40-50% Ceny je splatná dva měsíce před pobytem / akcí.
  • Záloha 50% Ceny je splatná při zahájení pobytu / akce.
  • Doplatek vzájemně odsouhlasených dodatečných nákladů či vyúčtování spotřeby je splatný do měsíce po ukončení pobytu / akce.
 4. Zákazník hradí jednotlivé části Ceny na základě faktur zaslaných Provozovatelem. Provozovatel následně zašle daňový doklad zahrnující všechny zaplacené zálohy.
 5. Jestliže nejsou úhrady provedeny ve stanovených termínech, sjednaná rezervace pobytu / akce propadá a smluvní vztah se dále řeší podle Reklamačních a storno podmínek Provozovatele.
 6. Úhradu lze provést na účet Provozovatele u Komerční banky 27-6555380227/0100 nebo hotově v Hotelu.

4. Práva a povinnosti zákazníka

 1. Zákazník má právo na řádné poskytnutí smluvených a zaplacených služeb, právo vyžadovat informace, které se týkají smluvených a zaplacených služeb, právo být ve smluvených lhůtách seznámen s případnými změnami ve smluvených službách.
 2. Zákazník má právo kdykoliv změnit počet účastníků akce a rozsah smluvených služeb a je povinen o změnách bezodkladně informovat Provozovatele.
 3. Zákazník má právo nesouhlasit s oznámenými změnami těchto Všeobecných obchodních podmínek, Reklamačních a storno podmínek, Provozního řádu a rozsahu a kvality smluvených služeb ze strany Provozovatele. Svůj nesouhlas musí učinit písemně do 14 dnů od informování Provozovatelem o změnách, jinak se má za to, že se změnami souhlasí.
 4. Zákazník má právo kdykoliv od uzavřené Smlouvy odstoupit. Toto odstoupení musí učinit písemně.
 5. Zákazník má právo ukončit pobyt / akci při vážném porušení Smlouvy ze strany Provozovatele. Toto ukončení musí oznámit Provozovateli písemně.
 6. Zákazník je povinen seznámit účastníky jím organizovaného pobytu / akce s Provozním řádem a podmínkami stanovenými Smlouvou s Provozovatelem.
 7. Smluvní vztah se po neposkytnutí smluvených a zaplacených služeb, změnách počtu účastníků pobytu / akce, změnách rozsahu služeb, nesouhlasu se změnami ze strany Provozovatele, odstoupení od uzavřené Smlouvy nebo při ukončení pobytu / akce řídí Reklamačními a storno podmínkami Provozovatele.

5. Práva a povinnosti Provozovatele

 1. Provozovatel má právo na včasné a úplné zaplacení Ceny dle kapitoly 3 těchto Všeobecných a obchodních podmínek, právo vyžadovat informace, které se týkají smluvených a zaplacených služeb, právo být ve smluvených lhůtách seznámen s případnými změnami v počtu účastníků a ve smluvených službách.
 2. Provozovatel má právo kdykoliv změnit Provozní řád a rozsah smluvených služeb a je povinen o změnách bezodkladně informovat Zákazníka.
 3. Provozovatel má právo změnit podmínky Smlouvy / potvrzené objednávky v případě nepředvídatelných technických poruch, následků živelných událostí apod. je povinen o změnách bezodkladně informovat Zákazníka.
 4. Provozovatel má právo kdykoliv od uzavřené Smlouvy odstoupit. Toto odstoupení musí učinit písemně.
 5. Provozovatel má právo vyžadovat od účastníků pobytu či jednodenních akcí dodržování Provozního řádu a podmínek stanovených Smlouvou se Zákazníkem a při vážném porušení je oprávněn ukončit pobyt / akci v plném rozsahu nebo pro konkrétního účastníka pobytu / akce.
 6. Smluvní vztah se po nezaplacení Ceny, změnách počtu účastníků pobytu / akce, změnách rozsahu služeb z obou stran, nesouhlasu se změnami ze strany Zákazníka, odstoupení od uzavřené Smlouvy nebo při ukončení pobytu / akce řídí Reklamačními a storno podmínkami Provozovatele.

6. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Všeobecní obchodní podmínky v plném rozsahu nahrazují předchozí Všeobecné obchodní podmínky. Právní vztahy těmito podmínkami neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a dalšími právními předpisy.
 2. Tyto Všeobecní obchodní podmínky může Provozovatel kdykoliv změnit a průběžně upravovat. V takovém případě je o změnách povinen bezodkladně informovat Zákazníky s platnými Smlouvami.
 3. V případě, že dojde mezi Provozovatelem a Zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy nebo potvrzené objednávky, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: https://adr.coi.cz
 4. Tyto Všeobecní obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 3. 2021.

Kontaktní údaje

Jsme k dispozici pro domluvu vašich akcí. Vybudovali jsme pro ně nové sály, zvětšili kapacitu, postupně dále rekonstruujeme a vylepšujeme.

Hotel Fantazie

Riegrova 6
583 01 Chotěboř