Důležité informace

Provozní řád

Úvod

Tento Provozní řád upravuje vztah mezi zákazníkem, zastupujícím účastníky pobytu či akce organizovanými zákazníkem (dále Zákazník), účastníky tohoto pobytu a provozovatelem hotelu Fantazie, Riegrova 6, 58301 Chotěboř (dále Hotel). Dále mezi hosty individuálních pobytů a provozovatelem Hotelu.

Prozovatelem Hotelu je neziskový zapsaný spolek SFK Avalon o.s. (dále Provozovatel).

Vícedenní pobyty

1. Příjezd

 1. Zákazník je povinen seznámit účastníky pobytu s Provozním řádem Hotelu nejpozději při příjezdu a je povinen vyžadovat jeho dodržování.
 2. Zákazník je nejpozději v den příjezdu povinen poskytnout Provozovateli následující osobní údaje všech účastníků jím organizovaného pobytu v elektronické podobě (MS Excel) nebo přehledně vytištěné ve formátu A4: Jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození. Zákazník ručí za úplnost a pravdivost uvedených údajů. Na poskytnuté údaje se vztahuje ochrana osobních údajů, viz GDPR. Údaje jsou přikládány do knihy hostů Hotelu v souladu s požadavky úřadů.
 3. V případě individuálních pobytů je host povinen při příjezdu předložit Provozovateli platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).
 4. Ubytování je možné v době od 17 do 22 hodin, pokud Provozovatel nestanoví jinak pro konkrétní pobyt.
 5. Ubytování je možné jen pokud je zaplacena plná cena pobytu.
 6. Na začátku pobytu přebírá Zákazník / host smluvené pokoje a sály v Hotelu. Případné závady, poškození či chybějící inventář je povinen neprodleně večer prvního dne pobytu oznámit Provozovateli. Za později nahlášené závady, poškození či chybějící inventář nese zodpovědnost Zákazník / host.
 7. Zákazník je povinen dodržet smluvený rozpis ubytování.
 8. Provozovatel předá klíče od pokojů Zákazníkovi / hostovi, pokud je zákazník vyžaduje. Zákazník / host zodpovídá za vrácení klíčů při odjezdu. Nevrácené klíče jsou zpoplatněny 100 Kč/klíč.

2. Ubytování a pobyt

 1. Účastník pobytu / host je povinen parkovat vlastní automobil jen na vyhrazeném parkovišti Hotelu. Zajíždění automobilem před Hotel je možné jen v případě automobilu Zákazníka (nikoliv účastníka / hosta) pro vyložení a naložení věcí potřebných pro program při nástupu na pobyt a při ukončení pobytu, na nezbytně nutnou dobu.
 2. Zákazník a účastník pobytu / host je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně odložených věcí v zaparkovaných autech. Provozovatel nezodpovídá za poškození, ztráty a krádeže věcí zákazníka, účastníka pobytu / hosta.
 3. Účastník pobytu / host je povinen dodržet běžná společenská pravidla a pravidla a udržovat pořádek v pokojích, sálech, restauraci a ostatních společně užívaných prostorách, venku v okolí hotelu.
 4. Za chování a bezpečnost dětí odpovídají rodiče nebo dospělé osoby jimi pověřené. Nesou plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.
 5. Zákazník, účastník pobytu / host je povinen nahlásit Provozovateli návštěvu. Návštěvy jsou povoleny pouze v denních hodinách, nemají nárok na stravování, pokud pro ně není objednáno. V jiných případech je nutno řešit s Provozovatelem podmínky pobytu návštěvy.
 6. V celém areálu a prostorách Hotelu platí přísný zákaz pobytu, venčení a volného pobíhání psů i jiných zvířat.
 7. Účastník pobytu / host je povinen dodržovat přísný zákaz kouření v pokojích a vnitřních prostorách Hotelu. Kouření je povoleno jen na balkonech a ve vyhrazených venkovních prostorech. Kuřáci jsou povinni ukládat nedopalky pouze do rozmístěných popelníků.
 8. Účastník pobytu / host je povinen dodržovat noční klid od 22 hodin do 7 hodin.
 9. Vstup do chodbičky mezi sály 2 a 3, na únikové schodiště, do sklepa a dalších obslužných prostor je zakázán. Je zakázáno vylézat na střechu, lézt na zábradlí balkonů apod.
 10. Účastník pobytu / host nesmí přemisťovat nábytek a vybavení pokojů, sálů a dalších prostor v Hotelu. Dále nesmí provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě, vodovodního řadu nebo jiné instalace. To platí i pro výměnu žárovek apod.
 11. Účastník pobytu je povinen bezodkladně ohlásit vedoucímu pobytu, pokud se cokoliv poškodí nebo nefunguje, včetně plných košů, blikajících světel, protékajících kohoutků a záchodů apod. Vedoucí pobytu závady bezodkladně nahlásí Provozovateli.
 12. Účastník pobytu / host je povinen uklízet po sobě odpadky a třídit odpad včetně odpadu z pokojů – pouze prázdné a sešlápnuté PET lahve do zelených košů označených PLASTY, suchý papír do modrých košů PAPÍR, skleněné nerozbité lahve do červených košů SKLO a vše ostatní do černých košů SMĚSNÝ ODPAD.
 13. Účastníkovi pobytu / hostu, který úmyslně nebo z hrubé nedbalosti poškodí majetek Hotelu, nebo majetek jiných klientů, nebo se bude chovat nevhodně a v rozporu s Provozním řádem, je Provozovatel oprávněn ukončit pobyt před dohodnutým dnem odjezdu bez nároku na vrácení částky za nevyužité služby.
 14. Pokud dojde k poškození jakéhokoliv vybavení Hotelu, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je Zákazník / host povinen škodu napravit dle dohody s Provozovatelem nebo uhradit Provozovateli. Za účastníky jím organizovaného pobytu nese odpovědnost Zákazník.

3. Hygiena a zdraví

 1. Zákazník je povinen zajistit dodržení státem stanovených podmínek pro hromadné akce – zdravotník při stanoveném počtu účastníků, zdravotní dokumentace, dodržení izolace účastníků, kteří onemocněli v průběhu pobytu apod. Provozovatel mu k tomu poskytne potřebnou součinnost (ošetřovna, pokoj pro izolaci, lednice pro uchování léků apod.).
 2. V areálu Hotelu je přísně zakázáno používání omamných a psychotropních látek.
 3. Účastník pobytu / host je povinen dodržet běžná hygienická pravidla a pravidla bezpečného chování v koupelnách a WC – mj. důkladně splachovat, šetřit vodou při mytí, necákat zbytečně vodu a dávat pozor na uklouznutí, dámské hygienické potřeby a mokré čistící ubrousky neházet do záchodu, ale zabalit do sáčku a vyhodit do směsného odpadu…
 4. Účastník pobytu nesmí navštěvovat jiné účastníky umístěné během pobytu do karantény z důvodu onemocnění.
 5. Účastník pobytu / host je povinen respektovat zákaz vstupu do koupelen a WC v době úklidu (včetně vyschnutí podlah). Doba úklidu je okolo 9 hodin, 15 hodin a ve 22.30-23.00.
 6. Zákazník je povinen u všech účastníků akce zajistit negativní antigenní/PCR covid testy ne starší 48 hodin, pokud to epidemiologická situace a/nebo Provozovatel vyžadují.
 7. Účastník pobytu / host je povinen během epidemie coronaviru dodržet speciální hygienická pravidla v souladu s opatřeními nařízenými vládou ČR. Je povinen dodržovat odstup od personálu a ostatních účastníků dle možností, časté a důkladné mytí rukou a správné nošení roušek nebo respirátorů. Je povinen využívat dezinfekci rukou zajištěnou Provozovatelem před vstupem do restaurace.
 8. Provozovatel zajišťuje opatření pro snížení rizika nákazy:
  • Stojan s dezinfekcí před vstupem do restaurace a ve vstupním vestibulu hotelu.
  • Třikrát denně dezinfekce koupelen a toalet, stolů v restauraci, klik, zábradlí a podobně.
  • Provoz vzduchotechniky pro intenzivní výměnu vzduchu v restauraci a sálech.
  • Provoz germicidních lamp s nepřímým ozařováním v restauraci, sálech a také ve společných koupelnách a WC v 1. patře (dezinfekce vzduchu od virů, bakterií a roztočů pomocí UV záření)

4. Program

 1. V Hotelu je zakázáno běhat a rušit hlukem, zejména v ubytovacích prostorách.
 2. V Hotelu je zakázáno užívat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou zařízení pro nabíjení, telefonů, notebooků či tabletů, fotoaparátů a spotřebičů pro osobní hygienu (holicí strojky, vysoušeče vlasů apod.). Použití hudebních přehrávačů, ozvučení, projektorů apod. je možné jen se souhlasem Provozovatele.
 3. Účastník pobytu / host je povinen používat vybavení Hotelu pouze k určenému účelu a v souladu s návodem k použití, je zodpovědný za případné poškození.
 4. Účastník pobytu / host je povinen zdržet se chování, které by znamenalo poškození vybavení Hotelu, např. poškozovat zeleň, sedět na stolech, dávat nohy v botách na polstrované židle a křesla, sušit mokré oblečení na dřevěném nábytku, šoupat stoly po podlaze a podobně.
 5. V Hotelu je zakázáno užívat izolepu kvůli ochraně povrchů. Je povoleno používat pouze žlutou papírovou pásku, provázky, špendlíky na nástěnky apod.
 6. Účastník pobytu / host je povinen uklízet stoly, židle a zapůjčené i vlastní vybavení na určené místo po skončení svého programu.
 7. Účastník pobytu / host je povinen dbát na úsporu elektrické energie a tedy zbytečně nesvítit, vzduchotechniku používat přiměřeně, vypínat projektory po použití apod.
 8. Účastník pobytu / host je povinen dodržovat přísný zákaz rozdělávání ohňů. Rozdělávání ohně je možné jen po dohodě Provozovatele se Zákazníkem na místě k tomu určeném, vždy za přítomnosti proškolené dospělé osoby a při dodržení pravidel BOZP.
 9. Restaurace není určena pro program, pouze pro stravování.

Stravování

 1. Zákazník je povinen zjistit ode všech účastníků jejich případné diety a nahlásit je minimálně s týdenním předstihem před pobytem Provozovateli. Provozovatel zajistí stravování i s ohledem na diety, zvýšené náklady promítne do příplatků Zákazníkovi. Ohlášené diety nelze v průběhu pobytu měnit.
 2. Zákazník je povinen zařídit jednotný a včasný nástup všech účastníků pobytu na stravování ve smluvené časy, ne dřív ani později. Účastníci s dietami nastupují jako první nebo poslední, dle domluvy, ne v průběhu výdeje jídla.
 3. Pro stravování slouží výhradně restaurace a její vestibul, plus venkovní posezení před Hotelem. Jídlo (netýká se nápojů a pochutin) je zakázáno vynášet do ubytovacích prostor a sálů.
 4. Účastníci pobytu jsou povinni dodržet nástupy na jídlo a pokyny personálu pro výdej jídla, zejména správné řazení do fronty, ponechání volného průchodu k nerezovému stolku pro odkládání nádobí, odkládání příborů do zavěšené nádoby na nerezovém stolku, odkládání talířů včetně zbytků jídla vedle sebe do všech polic nerezového stolku apod.
 5. Snídaně je formou samoobslužného bufetu. Kelímky od jogurtu je nutno odkládat do vyhrazené nádoby.
 6. Přesnídávka (pokud je objednána) je formou samoobsluhy. Pecky, slupky, ohryzky apod. je nutno odkládat pouze do vyhrazené nádoby.
 7. Polévka se vydává formou samoobsluhy z polévkových mis na nerezovém pojízdném stole, doporučujeme malým dětem pomoci nejlépe naservírováním přímo na stůl.
 8. Pro výdej hlavního jídla k obědu a večeři je nutno nahlásit požadovanou velikost porce (počet knedlíků, bez zelí, bez sýra, bez rajčete, méně přílohy apod.). Personál je povinen vydat alespoň minimální porci masa všem účastníkům s výjimkou předem nahlášených účastníků s dietami.
 9. Pro konzumaci odpolední svačiny (pokud je objednána) je nutno použít talířky.
 10. Nápoje: Každý účastník pobytu má nárok jen na jednu sklenici nápoje k obědu a k večeři (pokud je nápoj Zákazníkem objednán). Pro konzumaci teplého čaje (pokud je objednán i mimo snídani) lze použít jen silné skleničky, pro chlazenou vodu z aquamatu tenké skleničky.
 11. Vnášení a konzumace vlastního jídla a nápojů do Hotelu není povoleno, z výjimkou nealko nápojů.

Odjezd

 1. Při ukončení pobytu je účastník / host povinen dát všechny věci na původní či Zákazníkem / Provozovatelem určené místo, zkontrolovat, zda jsou vypnuta všechna elektrická zařízení a všude je zhasnuto, zda je zavřená voda v koupelnách i umývárnách, zavřít okna v pokojích, uklidit kuchyňku, umýt nádobí, vyklidit lednici, vytřídit odpadky.
 2. V den odjezdu je dále účastník pobytu povinen svléknout povlečení (naruby!) a vyklidit pokoje a celý ubytovací prostor v 1. patře do 10.00, pokud není domluveno jinak.
 3. Účastník pobytu je povinen odložit si zavazadla až do odjezdu na vyhrazeném místě, přitom neblokovat cesty, dveře apod.
 4. Zákazník předá Provozovateli pokoje a další využívané prostory. Zdokumentuje se vznik škod, jejich nápravu nebo úhradu je Zákazník povinen zajistit.

Jednodenní akce

1. Příprava akce

 1. Zákazník je povinen zajistit, aby účastníci jím organizované akce dodržovali Provozní řád Hotelu.
 2. Před zahájením akce přebírá Zákazník smluvené prostory v Hotelu. Případné závady, poškození či chybějící inventář je povinen neprodleně, před zahájením akce, oznámit Provozovateli. Za později nahlášené závady, poškození či chybějící inventář nese zodpovědnost Zákazník.
 3. Zákazník je povinen dodržet smluvený rozsah využití prostor.
 4. Zákazník je povinen zajistit dodržení státem stanovených podmínek pro hromadné akce – zdravotník při stanoveném počtu účastníků, požární hlídka, potřebný počet proškolených pořadatelů apod. Provozovatel mu k tomu poskytne potřebnou součinnost.
 5. Zajíždění automobilem před Hotel je možné jen v případě automobilu Zákazníka pro vyložení a naložení věcí potřebných pro přípravu, realizaci a úklid akce, na nezbytně nutnou dobu.
 6. Provozovatel předá klíče od prostor Zákazníkovi, pokud je Zákazník vyžaduje nebo jsou nutné pro realizaci akce. Zákazník zodpovídá za vrácení klíčů při ukončení akce. Nevrácené klíče jsou zpoplatněny 100 Kč/klíč.
 7. Zákazník je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně odložených věcí v zaparkovaných autech. Provozovatel nezodpovídá za poškození, ztráty a krádeže věcí Zákazníka.
 8. Zákazník je povinen zajistit, že jeho/dodavatele elektrické spotřebiče přivezené do Hotelu a použité při akci jsou užívány v souladu s návody k použití a mají platnou revizi.
 9. Zákazník je povinen zajistit dodržování přísného zákazu rozdělávání ohňů. Rozdělávání ohně je možné jen po dohodě Provozovatele se Zákazníkem na místě k tomu určeném, vždy za přítomnosti proškolené dospělé osoby a při dodržení pravidel BOZP.
 10. V Hotelu je zakázáno užívat izolepu kvůli ochraně povrchů. Je povoleno používat pouze žlutou papírovou pásku, provázky, špendlíky na nástěnky apod.
 11. Zákazník nesmí přemisťovat nábytek a vybavení v Hotelu. Dále nesmí provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě, vodovodního řadu nebo jiné instalace. To platí i pro výměnu žárovek apod. Pokud se cokoliv poškodí nebo nefunguje, je povinen ohlásit to Provozovateli.
 12. Zákazníkovi, který úmyslně nebo z hrubé nedbalosti poškodí majetek Hotelu, nebo majetek jiných klientů, nebo nezajistí chování účastníků jím organizované akce v souladu s Provozním řádem, je Provozovatel oprávněn ukončit akci okamžitě a bez nároku na vrácení částky za nevyužité služby.
 13. Pokud dojde k poškození jakéhokoliv vybavení Hotelu, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, a nedojde ke zjištění účastníka zodpovědného za poškození, je Zákazník povinen škodu napravit dle dohody s Provozovatelem nebo uhradit Provozovateli.

2. Účast na akci

 1. Účastníci akce jsou povinni dodržovat Provozní řád Hotelu a podmínky pro účast na akci, stanovené Zákazníkem.
 2. Účastník akce je povinen dodržet běžná společenská pravidla a pravidla a udržovat pořádek v prostorách akce i venku v okolí hotelu.
 3. Účastník akce je povinen dodržovat přísný zákaz rozdělávání ohňů a kouření. Kouření je povoleno jen ve vyhrazených venkovních prostorech. Kuřáci jsou povinni ukládat nedopalky pouze do rozmístěných popelníků.
 4. V Hotelu je při akcích zakázáno užívat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou zařízení pro nabíjení telefonů, telefonů a fotoaparátů.
 5. Za chování a bezpečnost dětí odpovídají rodiče nebo dospělé osoby jimi pověřené. Nesou plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.
 6. V celém areálu a prostorách Hotelu platí přísný zákaz pobytu, venčení a volného pobíhání psů i jiných zvířat.
 7. Účastník akce je povinen parkovat vlastní automobil jen na vyhrazeném parkovišti Hotelu, pokud je to pro danou akci povoleno.
 8. Účastník akce je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně odložených věcí v zaparkovaných autech. Provozovatel nezodpovídá za poškození, ztráty a krádeže věcí účastníka akce.
 9. Vstup do chodbičky mezi sály 2 a 3, na únikové schodiště, do sklepa a dalších obslužných prostor je zakázán.
 10. Účastník akce nesmí přemisťovat nábytek a vybavení v Hotelu. Dále nesmí provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě, vodovodního řadu nebo jiné instalace. To platí i pro výměnu žárovek apod.
 11. Účastník akce je povinen bezodkladně ohlásit vedoucímu akce, pokud se cokoliv poškodí nebo nefunguje, včetně plných košů, blikajících světel, protékajících kohoutků a záchodů apod. Vedoucí akce závady bezodkladně nahlásí Provozovateli.
 12. Účastník akce je povinen uklízet po sobě odpadky a třídit odpad – pouze prázdné a sešlápnuté PET lahve do zelených košů označených PLASTY, suchý papír do modrých košů PAPÍR, skleněné nerozbité lahve do červených košů SKLO a vše ostatní do černých košů SMĚSNÝ ODPAD.
 13. Účastník akce je povinen používat vybavení Hotelu pouze k určenému účelu a v souladu s návodem k použití. Pokud dojde k poškození jakéhokoliv vybavení Hotelu, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je účastník akce povinen škodu napravit dle dohody s Provozovatelem nebo uhradit Provozovateli.
 14. Účastníkovi akce, který úmyslně nebo z hrubé nedbalosti poškodí majetek Hotelu, nebo majetek jiných klientů, nebo se bude chovat nevhodně a v rozporu s Provozním řádem, je Provozovatel oprávněn okamžitě ukončit účast na akci bez nároku na vrácení částky za nevyužité služby.

3. Hygiena a zdraví

 1. V areálu Hotelu je přísně zakázáno používání omamných a psychotropních látek.
 2. Účastník akce je povinen dodržet běžná hygienická pravidla a pravidla bezpečného chování na WC – mj. důkladně splachovat, necákat zbytečně vodu a dávat pozor na uklouznutí, dámské hygienické potřeby a mokré čistící ubrousky neházet do záchodu, ale zabalit do sáčku a vyhodit do směsného odpadu…
 3. Účastník akce je povinen si zajistit negativní antigenní/PCR covid testy ne starší 48 hodin, pokud to epidemiologická situace a/nebo Zákazník / Provozovatel vyžadují. Zákazník je v takovém případě povinen zajistit kontrolu a povolit vstup jen účastníkům s negativním covid testem.
 4. Účastník akce je povinen během epidemie coronaviru dodržet speciální hygienická pravidla v souladu s opatřeními nařízenými vládou ČR. Je povinen dodržovat odstup od personálu a ostatních účastníků dle možností, časté a důkladné mytí rukou a správné nošení roušek nebo respirátorů. Je povinen využívat dezinfekci rukou zajištěnou Provozovatelem před vstupem do restaurace.
 5. Provozovatel zajišťuje opatření pro snížení rizika nákazy:
  • Stojan s dezinfekcí před vstupem do restaurace a ve vstupním vestibulu hotelu.
  • Dezinfekce koupelen a toalet, stolů v restauraci, klik, zábradlí a podobně před akcí i v průběhu dlouhé akce.
  • Provoz vzduchotechniky pro intenzivní výměnu vzduchu v restauraci a sálech.
  • Provoz germicidních lamp s nepřímým ozařováním v restauraci, sálech a společných koupelnách a WC (dezinfekce vzduchu od virů, bakterií a roztočů pomocí UV záření)

Stravování

 1. Pro konzumaci jídel slouží výhradně restaurace a její vestibul, plus venkovní posezení před Hotelem. Jídlo (netýká se nápojů a pochutin) je zakázáno vnášet do sálů a dalších vnitřních prostor akce, pokud se nejedná o catering podávaný právě v těchto prostorách.
 2. Účastníci akce jsou povinni dodržet pokyny personálu. Je žádoucí, aby hladkému průběhu akce napomohli vracením nádobí na vyhrazená místa.
 3. Vnášení a konzumace vlastního jídla a nápojů do Hotelu je zakázáno.

Úklid akce

 1. Při ukončení akce je Zákazník povinen dát všechny věci na původní či Provozovatelem určené místo, zkontrolovat, zda jsou vypnuta všechna elektrická zařízení a všude je zhasnuto, zda je zavřená voda v koupelnách i umývárnách, zavřít okna, odvézt svoje vybavení.
 2. Zákazník je povinen odložit si své vybavení až do odvezení na vyhrazeném místě, přitom neblokovat cesty, dveře apod.
 3. Zákazník předá Provozovateli využívané prostory. Zdokumentuje se vznik škod, jejich nápravu nebo úhradu je Zákazník povinen zajistit.

 

Děkujeme, že jste věnovali pozornost našemu provoznímu řádu v hotelu Fantazie, děkujeme za jeho dodržování a přejeme Vám příjemný a odpočinkový pobyt.

Důležitá telefonní čísla:

   • INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 112
   • HASIČI 150
   • ZDRAVOTNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
   • POLICIE 158

Kontaktní údaje

Jsme k dispozici pro domluvu vašich akcí. Vybudovali jsme pro ně nové sály, zvětšili kapacitu, postupně dále rekonstruujeme a vylepšujeme.

Hotel Fantazie

Riegrova 6
583 01 Chotěboř